วิสัยทัศน์  (Vision)

     จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 เคียงคู่ชุมชน