ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคลากร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ