หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ        หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ