หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้ง

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZDVnOHINg-sBsz-wek-SqATC1xhd3mvd

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZDVnOHINg-sBsz-wek-SqATC1xhd3mvd

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kcqAWELsLPHigW3HLEqCMZfj5dn3W3i0

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kcqAWELsLPHigW3HLEqCMZfj5dn3W3i0

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JRL0SD99XJaVmyHkaOp0aOskcLWIc0YI

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JRL0SD99XJaVmyHkaOp0aOskcLWIc0YI

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JRL0SD99XJaVmyHkaOp0aOskcLWIc0YI

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JRL0SD99XJaVmyHkaOp0aOskcLWIc0YI

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JRL0SD99XJaVmyHkaOp0aOskcLWIc0YI

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bceetyPsEouQexKqwqeNLczK9apiA9Uo

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ