รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา2565

1.นางสาวธิดารัตน์  ตุกวุ่น    ประธานสภานักเรียน

2.นายณัฐนันท์  บัววัด                                 รองประธาน

  3.นางสาววัชรีวรรณ  อาจสงคราม  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

4.นางสาวยาวีร่า  บินดอละ            หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

5.นางสาวธนิษฐา  สร๊ธาตุ               หัวหน้าประชาสัมพันธ์

6.นางสาวปาริฉัตร  สมัยอยู่                    หัวหน้ากิจกรรม

7.นายโมไนย  ศรีสมบูรณ์                              กรรมการ

8.นางสาวภัทรธิดา  สังวาระ                          กรรมการ

9.นางสาวสุวพัชร  ทองแดง                          กรรมการ

10.นางสาวอาทิตยา  ระเมาะ                           กรรมการ

11.  นางสาวจันทกานต์  ด้วงแก้ว                     กรรมการ

12.  นางสาวนนทชา  ทองรักษ์                       กรรมการ

13.นางสาวสุภาวิดา  แซ่จึง                            กรรมการ

14.  นางสาวภัทรธิดา  ทุ่งหว้า                        กรรมการ

15.  นายสิรวิชญ์  หลงสลำ                            กรรมการ

16.  นางสาวธัญชนก  พรหมวิจิตร                   กรรมการ

17.  นายธัญวรัตน์  บุญรักษ์                          กรรมการ

18.  เด็กหญิงธารปภัสร์  ทุ่งปรือ                   กรรมการ

19.  เด็กหญิงต้นวดี  มานะกล้า                     กรรมการ

20.  นางสาวกมรวรรณ  ปทุมสูตร                 กรรมการ

21.  นางสาวธนัชพร  ชาวสวน                    กรรมการ

22.  นายธัญธร  ราเหม                             กรรมการ

23.นายกิตติพงศ์  ร่วมพันธ์                     เลขานุการ

24.นางสาวจันทร์จิรา  แสงมณี          ผู้ช่วยเลขานุการ

..........................................................