O32  การสร้างวัฒนธรรม  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรปฏิเสธการรับของขวัญและของก านัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

(No Gift Policy) โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นางสาวจารี วุฒิมานพ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ได้ตระหนัก

ถึงความส าคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้กับบุคลากรในสังกัดได้

ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของก านัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ

ป้องกันการกระท าอันมีผลต่อการใช้อ านาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ

รัฐบาลตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด าเนินการ

กิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของก านัลทุก

ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน แสดงเจตนารมณ์โดยประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และ

ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ

หน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นหน่วยงานที่ บุคลากร

ทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งใน ก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าอันมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้ง

ก ากับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติ

มิชอบอย่าง เคร่งครัด และก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน จัดท ารายงานการรับของขวัญและ

ของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มงาน สรุปรอบ 6 เดือน และ 1

ปีงบประมาณ เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตาม นโยบาย No Gift Policy อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มอบนโนบายและสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ และของก านัลทุกชนิดจาก

การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้มอบ

นโยบายและอบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย No Gift Policy และสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้

และปลุกจิตส านึกให้แก่บุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง

ในก่อน ขณะและหลังการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

3. กิจกรรม : ปลุกจิตส านึกสร้างวัฒนธรรม การปฏิเสธการรับของขวัญและของก านัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)

 

ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการปฏิเสธการรับของขวัญและของก านัล

ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าอันมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งอาจน าไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

4. กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้า

พนักงานของรัฐ

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ ให้แก่

ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน โดยวิทยากรภายในหน่วยงานโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ภายใต้โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรับ

ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งใน ก่อน ขณะและหลังการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บริหาร

และบุคลากรปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ