ประวัติโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

  ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  ที่ตั้งเลขที่  48 หมู่ที่4    ถนน  ตรัง สตูล       ตำบลป่าแก่บ่อหิน    อำเภอทุ่งหว้า   จังหวัดสตูล   รหัสไปรษณีย์   ๙๑๑๒๐         โทรศัพท์   ๐๗๔-๗๕๐๗๒๗   โทรสาร : ๐๗๔-๗๕๐๗๒๗  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          website :www.tww.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๖

  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖       

  มีเนื้อที่  ๕๗.๑ ไร่  มีเขตพื้นที่บริการ ๓ ตำบล หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลป่าแก่บ่อหิน , หมู่ที่ ๑-๑๐    ตำบลทุ่งหว้า หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลนาทอน

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 “ทุ่งหว้าวรวิทย์”    เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนทุ่งหว้ากลุ่มหนึ่ง ที่เห็นคุณค่า   ของการศึกษา  เห็นว่าทุ่งหว้ายังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา  บุตรหลานชาวทุ่งหว้าจะเล่าเรียนสูงกว่าภาคบังคับต้องไปศึกษาที่โรงเรียนกำแพงวิทยา  อำเภอละงู หรือโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล   จึงได้เริ่มดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในอำเภอทุ่งหว้า ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  โดยมี   ร.ต.เอื้อน  ภาระบุญ   หัวหน้ากิ่งอำเภอทุ่งหว้าในขณะนั้น  ผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดหาที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนก็คือ  นายค้าย  หล่อสุพรรณพร  กำนันตำบลทุ่งหว้า    นายเสียง  สินวรพันธุ์  หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอทุ่งหว้า    นายชนิตย์    สินจรูญศักดิ์      ผู้ช่วยศึกษาธิการ           กิ่งอำเภอทุ่งหว้า  ท่านทั้งสามเป็นผู้ไปเจรจาขอที่ดินจากชาวบ้านที่มีที่ดินบริเวณที่ตั้งโรงเรียน   ในปัจจุบัน

มีผู้บริจาคที่ดินตั้งโรงเรียนที่หมู่ที่ ๔  ตำบลป่าแก่บ่อหิน  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  

จำนวน   ๗   คน  ดังนี้

          ๑. นายค้าย        หล่อสุพรรณพร              บริจาคที่ดิน    ๑๙      ไร่

          ๒. นายหาก       ปาวัล                              บริจาคที่ดิน    ๑๔      ไร่

          ๓. นายมะแอ     หีมปอง                           บริจาคที่ดิน    ๑๒      ไร่

          ๔. นายพงษ์     ทุ่งปรือ                            บริจาคที่ดิน      ๕      ไร่

          ๕. นายคำนวณ      เห้งกุล                        บริจาคที่ดิน      ๔      ไร่

          ๖. นายเสนอ         เอี้ยวซิโป                    บริจาคที่ดิน       ๒     ไร่

          ๗. นายบุญ           ช่วยเสน                      บริจาคที่ดิน    ๑.๑    ไร่

             รวมที่ดินบริจาคทั้งสิ้น  ๕๗.๑  ไร่

ปัจจุบัน

          โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  มีเนื้อที่  ๕๗.๑  ไร่  มีอาคารเรียน ๓  หลัง   โรงฝึกงาน  ๓ หลัง  หอประชุม / โรงอาหาร   ๑   หลัง   บ้านพักครู  ๑๐  หลัง    บ้านพักผู้บริหาร  ๑  หลัง  บ้านพักนักการ  ๒  หลัง  หอพักนักเรียนแบบมาตรฐาน  ๑ หลัง   หอพักนักเรียนแบบชั่วคราว  ๕  หลัง   ห้องน้ำ-ห้องส้วม  ๔  หลัง 

          มีบุคลากร   ๔๔ คน  ดังนี้     ข้าราชการครู   ๓๕ คน     พนักงานราชการ ๑  คน    เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑  คน ลูกจ้างประจำสอนศาสนาอิสลาม ๑  คน  ครูสอนภาษามลายู ๑ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ๑ คน พนักงานขับรถยนต์  ๑  คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน นักเรียนทั้งหมด ๖๓๘  คน (ชาย ๒๕๘คน และ  หญิง ๓๘๐คน) *ข้อมูลจำนวนครู บุคลากรและจำนวนนักเรียน ณ วันที่10พฤศจิกายน2562

 

                   สีประจำโรงเรียน :         ขาว - แดง

                   ปรัชญาโรงเรียน  :         ปัญญา   นรนัง    รัตนัง       (ปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี)

    อัตลักษณ์/IDENTITIES  :  ยิ้มไหว้  ทักทาย

    เอกลักษณ์/IDENTITY    :  อาคารเรียนสะอาด  บรรยากาศดี

                                                   

แผนที่โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

 

 

 

 

แผนที่จำลองโรงเรียนทุ่งหว้วรวิทย์