ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒)

 

๑  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๖๒๖  คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.๑

๗๘

๘๒

๑๖๐

ม.๒

๖๔

๙๖

๑๖๐

ม.๓

๕๙

๖๖

๑๒๕

ม.๔

๓๓

๔๙

๘๒

ม.๕

๒๕

           
          ๕๐

๗๕

ม.๖

๒๔

๔๔

๖๘

รวมทั้งหมด

๑๙

๒๘๓

๓๘๗

๖๗๐