ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

 

๑  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๖๒๖  คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.๑

๗๖

๘๓

๑๕๙

ม.๒

๕๕

๙๕

๑๕๐

ม.๓

๕๑

๖๔

๑๑๕

ม.๔

๓๒

๔๕

๘๐

ม.๕

๒๓

           
          ๔๘

๗๑

ม.๖

๒๑

๔๒

๖๓

รวมทั้งหมด

๒๐

๒๕๘

๓๘๐

๖๓๘